Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego to jeden z pierwszych w Polsce dokumentów, którego nadanie ma na celu potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu bu­dynków, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię i poszanowanie środowiska, opracowany na bazie obowiązujących w Polsce przepisów i przeznaczony dla polskich warunków klimatycznych.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, a od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, określonej zgodnie z załącznikiem I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego wspólnie z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energo­oszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Narodową Agen­cją Poszanowania Energii i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk opracowało propozycje standardów projektowania i certyfikowania nowo powstających oraz modernizowanych budynków energooszczędnych w polskich warunkach klimatycznych.

Naukowcy i eksperci wzięli pod uwagę różnorodny klimat polski oraz obowiązujące i zmieniające się przepisy i określili wytyczne, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, aby mógł być uznany za przyjazny dla otaczającego środowiska naturalnego z jednoczesnym świadomym dążeniem do zeroenergetyczności.

Certyfikacja opiera się na dwóch modelach współpracy – odebraniu gotowego budynku od wykonawców i przebadaniu go albo na propozycji stałego nadzoru nad budową, badaniu w trakcie budowy (nadzoru) i przekazaniu gotowego domu o znanych parametrach użytkownikowi. W ramach nadzoru możliwe jest dokonanie pomiarów termograficznych oraz jakości termicznej przegród (U ścian) oraz n50 na miejscu (in situ) u klienta.

Badania termowizyjne powinny być realizowane przy odbiorze każdej inwestycji budowlanej. Dzięki badaniu termowizyjnemu można dokładnie zlokalizować źródła występowania strat cieplnych. Kamera termowizyjna umożliwia ocenę jakości zastosowanych do budowy materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości wykonania prac budowlanych (np. prawidłowej instalacji okien).

Badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową Blower Door wykonuje się, montując w wybranych drzwiach lub oknach obiektu specjalną kurtynę z osadzonym wentylatorem. Dzięki temu można zlokalizować każdą nieszczelność w budynku, przez którą „ucieka ciepło”.

Do głównych parametrów mikroklimatu pomieszczeń można zaliczyć temperaturę powietrza i powierzchni otaczających, wilgotność względną, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, warunki higieniczno-zdrowotne, czystość i świeżość powietrza ujęte jako jakość powietrza, poziom hałasu dźwięku, natężenie pól elektrostatycznych oraz elektromagnetycznych, stopień zjonizowania powietrza.

Certyfikacja CBE przebiega w czterech etapach:
  1. Weryfikacja dokumentacji technicznej (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, m.in. współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych, doradztwo w doborze OZE).
  2. Weryfikacja zakresu i jakości prac wykonawczych (weryfikacja na placu budowy, czy budynek jest wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi).
  3. Weryfikacja klimatu wewnętrznego (po oddaniu budynku przed zasiedleniem, termowizja, badanie szczelności, mikroklimat).
  4. Weryfikacja oddziaływania budynku na środowisko (w okresie co najmniej roku).

Więcej informacji: www.mcbe.pk.edu.pl