Co roku zmieniają się przepisy związane z budową domów. W założeniach mają one uprościć i przyspieszyć proces budowy domów i mieszkań.

Już teraz zmieniło się kilka przepisów ważnych z punktu widzenia zagospodarowania działki. Możemy  usadowić wiatę śmietnikową bezpośrednio w granicy naszej działki, ale musimy uważać na miejsca parkingowe. Nie wystarczy już odległość 2,3 metra. Każdy samochód musi mieć co najmniej 2,5 metrowej szerokości miejsce parkingowe.

Nowelizacja prawa budowlanego zmieniła odległości od lasu. Dawniej było to 12 metrów, teraz jest to 4 metry przy założeniu, że granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce. Jeśli mamy to szczęście i bezpośrednio graniczymy z lasem, nie ma żadnych obostrzeń w odległości naszego domu od drzew.

Jakiś czas temu Stały Komitet Rady Ministrów przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami projekt podzielony został na trzy części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W założeniu legislatorów ma to skrócić czas procedowania pozwolenia na budowę. Krytycy takiego rozwiązania twierdzą, że zwiększy to ilość biurokracji, bo do każdej części potrzebne będą powielające się opisy, rysunki i strony tytułowe. Atutem ma być za to fakt, że projekt techniczny nie będzie już częścią projektu budowlanego i bez niego będzie można już składać dokumentację o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z nowymi regulacjami warunki techniczne takie jak szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, instalacje czy charakterystykę energetyczną można będzie zgłaszać tuż przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Istotne jest wprowadzenie granicznego terminu 5 lat na zaskarżanie pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po okresie 5 lat od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie już żadnej możliwości jej podważenia.

Ściśle określono rolę kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego. Stworzono bowiem zamknięty i szczegółowy katalog robót, do których potrzebna jest akceptacja osób nadzorujących budowę. Z procedur uzyskiwania pozwoleń lub zgłoszenia eliminowane są kolejne dodatkowe elementy jak choćby przydomowe tarasy do 35 metrów kwadratowych.

Bardziej surowo potraktowani zostaną gestorzy sieci. Teraz zdarza się, że z powodu opóźnień w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej lub gazowej o wiele miesięcy przesuwa się termin zakończenia budowy. W nowelizacji zakłada się, że zarządcom sieci elektroenergetycznych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych będą groziły kary za opóźnienia w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Zniknąć mają opłaty za wydawanie warunków technicznych dla mediów i mają one zachować ważność przez dwa lata.